Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim

Założenia Systemu Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim (SPJP) powstały w 2004 roku na zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) w wyniku realizacji pracy badawczej realizowanej wspólnie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach (IMGW) i Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. System ten został wdrożony do operacyjnej działalności w monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim w roku 2005. Metodyka prognozy jakości powietrza oparta jest na eksploracyjnej analizie danych (data mining) przy wykorzystaniu numerycznej prognozy pogody COSMO (Consortium for Small-Scale Modelling). Model ten, który jest niehydrostatycznym, mezoskalowym modelem meteorologicznym, operacyjnie funkcjonuje w IMGW Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB). W ramach współpracy WIOŚ w Katowicach i IMGW-PIB model prognozy eksploracyjnej jakości powietrza jest systematycznie modyfikowany, a baza wiedzy uzupełniana o nowe dane. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jak wszystkie metody prognostyczne w tym prognoza jakości powietrza obarczona jest pewnym stopniem niepewności.

Ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska, dostosowane do wymogów Unii Europejskiej, mówi o konieczności informowania społeczeństwa na temat jakości powietrza. Szczególne jest to istotne w przypadku występowania ryzyka przekroczenia dopuszczalnych, docelowych czy alarmowych poziomów substancji w powietrzu. W takich sytuacjach w ramach systemu oceny jakości powietrza przewidziane jest podejmowanie działań krótkoterminowych. Podstawy prawne takich działań zapisane są w Dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (art. 24) oraz w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (art. 92, art. 93, art. 94).

W świetle regulacji prawnych jednym z elementów działań krótkoterminowych powinna być prognoza zanieczyszczeń powietrza. Prognozowanie, szczególnie wysokich stężeń zanieczyszczeń, jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Mimo wielu stosowanych metod szacowania przebiegu tzw. epizodów smogowych, brak jest jak dotąd obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Procedurę tworzenia prognozy jakości powierza i dystrybucji informacji w województwie śląskim przedstawiono poniżej.

Schemat tworzenia prognozy jakości powietrza w województwie śląskim


Obieg informacji w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim


Licznik: 388074