Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Strefy do oceny jakości powietrza

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) coroczną ocenę jakości powietrza wykonuje się dla tak zwanych stref, którą to strefę stanowi (art. 87):

  • aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
  • miasta o liczbie mieszkańców większych niż 100 tysięcy;
  • pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.

Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref w tym dwie aglomeracje, dwa miasta powyżej 100 000 mieszkańców i pozostały obszar województwa. Poniżej w tabeli przedstawiono charakterystykę terytorialną stref dla których dokonuje się oceny jakości powietrza ze względu na poziomy następujących substancji w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego o średnicy aerodynamicznej ziaren 10 μg/m3 (PM10) i 2,5 μg/m3 (PM2,5) oraz zawartego w pyle ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(α)pirenu (BaP) oraz ozonu przyziemnego (O3).

Strefy i aglomeracje w województwie śląskim w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia w zakresie SO2, NO2, CO, PM2,5, PM10, C6H6 i O3 w powietrzu oraz Pb, As, Cd, Ni i BaP w pyle zawieszonym PM10
L.p. Kod strefy Nazwa strefy Obszar strefy Ludność ogółem (GUS, 2011) Powierzchnia w km2*)
1. PL2401 Aglomeracja górnośląska Miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze 1 952 959 1 218
2. PL2402 Aglomeracja rybnicko-jastrzębska Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory 295 797 298
3. PL2403 miasto Bielsko-Biała Miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała 175 008 125
4. PL2404 miasto Częstochowa Miasta na prawach powiatu: Częstochowa 238 042 160
5. PL2405 strefa śląska Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, tarnogórski, będziński, zawierciański 1 974 076 10 532
Strefy do prognozy jakości powietrza

Licznik: 388070