Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Charakterystyka strefy Aglomeracja rybnicko-jastrzębska

Warunki klimatyczne
Klimat charakteryzuje się dużą zmiennością, na co znaczny wpływ ma bliskość Bramy Morawskiej oraz zalesionego kompleksu Beskidu Śląskiego i lasów rybnicko-pszczyńskich. Za wyjątkiem północnych krańców, obszar tej aglomeracji znajduje się w dzielnicy klimatyczno-rolniczej podsudeckiej o okresie wegetacyjnym 210-220 dni.

Warunki topograficzne
Położona jest w większej części na południowym fragmencie Wyżyny Śląskiej, tak zwanym Płaskowyżu Rybnickim. Jedynie północno-zachodnia część strefy leży w obrębie pagórkowatych wysoczyzn przywyżynnych Kotliny Raciborskiej. Rzeźba terenu wykazuje dużą zmienność od wysokości około 240 m n.p.m. na północy strefy do wysokości około 310 m n.p.m. w rejonie Pszowa. Tereny wysoczyznowe na północy strefy charakteryzują się wysokim stopniem zalesienia, które jest częścią leśnego pasa ochronnego aglomeracji górnośląskiej. Wchodzą one w obręb parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Na Płaskowyżu Rybnickim skupia się różnorodna działalność gospodarcza, związana głównie z górnictwem węglowym, a także z przemysłem przetwórczym i rolnictwem. Występują tu tereny zdegradowane na skutek szkód górniczych i składowania odpadów. Większość obszaru tej strefy odwadnia górny bieg rzeki Rudy, pozostała część aglomeracji leży w dorzeczu Olzy i Małej Wisły.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalna i transport drogowy, a także emisja przemysłowa. Jako całość aglomeracja rybnicko-jastrzębska ma zróżnicowane uwarunkowania do rozprzestrzeniana się zanieczyszczeń powietrza. Niekorzystne warunki występują lokalnie w śródmieściu Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor oraz w niektórych dzielnicach Jastrzębia-Zdroju.

Licznik: 388071