Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Charakterystyka strefy miasto Bielsko-Biała

Warunki klimatyczne
Klimat cechuje się dużym zróżnicowaniem, ponieważ strefa ta znajduje się w obrębie dwóch dzielnic klimatycznych – podkarpackiej (pogórza) i karpackiej (gór). W klasyfikacji klimatyczno-rolniczej obszar miasta znajduje się w dzielnicy podkarpackiej z okresem wegetacyjnym 210-220 dni i rocznymi sumami opadów co najmniej 800 mm.

Warunki topograficzne
Strefa położona jest w południowej części województwa śląskiego na Podbeskidziu. Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Biała, prawy dopływ Wisły o długości 28,6 km. W podłożu występują formacje fliszowe (łupki na przemian z ławicami twardych wapieni i piaskowców), których odporne na erozję warstwy skalne tworzą wzniesienia pomiędzy dolinami na terenie miasta. Różnice wysokości względnej między dnem doliny rzeki Białej a najwyższymi wzniesieniami przekraczają 550 m. Od południa przylegają zalesione stoki Beskidów, rozdzielone Bramą Wilkowicką na masywy Szyndzielni w Beskidzie Śląskim oraz Magurki w Beskidzie Małym. Rzeźba terenu wykazuje dużą zmienność hipsometryczną: od wysokości około 270 m n.p.m. w dolinie Białej do wysokości 1117 m n.p.m. na szczycie Klimczoka.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalna, transport drogowy, przemysł. Zróżnicowana topografia obszaru miasta powoduje, iż układ i struktura zabudowy sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń powietrza w dolinach i niżej położonych dzielnicach Bielska-Białej.

Licznik: 388085