Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Charakterystyka strefy śląskiej – część środkowa

Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne tej strefy charakteryzują się dużą zmiennością, wynikającą z nakładania się wpływu klimatu oceanicznego z zachodniej Europy oraz wpływu klimatu kontynentalnego Eurazji. Ponadto zachodnia część tego obszaru w obrębie Kotliny Raciborskiej wykazuje dość wyraźną odrębność klimatyczną związaną z sąsiedztwem Bramy Morawskiej. Obszar podlegający wpływowi Bramy Morawskiej (powiaty: raciborski, wodzisławski i rybnicki) jest fragmentem podsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Powiat pszczyński w obrębie Kotliny Oświęcimskiej zalicza się do dzielnicy tarnowskiej, która pod względem rolniczym wyróżnia się bardzo korzystnymi warunkami klimatycznymi. Pozostały obszar należy do klimatycznej dzielnicy częstochowsko-kieleckiej na Wyżynie Śląskiej. Na terenach przylegających do aglomeracji górnośląskiej w północnych rejonach zaznaczają się lokalne antropogeniczne modyfikacje klimatu, występujące w powiatach bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim i w południowej części powiatu gliwickiego.

Warunki topograficzne
Strefa ta nie jest przyrodniczo zbyt zróżnicowana, co wynika z dość znacznego przeobrażenia antropogenicznego południowej części Wyżyny Śląskiej oraz Płaskowyżu Rybnickiego. Bardziej naturalny charakter środowiska geograficznego posiada Kotlina Raciborska, a także zachodni fragment Kotliny Oświęcimskiej, z przewagą gospodarki rolniczej i leśnej. Powierzchnia terenu mieści się w zakresie rzędnych od 175 m n.p.m. w dolinie Odry do około 360 m n.p.m. na kulminacjach wzniesień Zrębu Mikołowskiego. Większa zachodnia część obszaru leży w dorzeczu Odry (zlewnie Bierawski, Rudy, Suminy, Olzy, Psiny), zaś mniejsza wschodnia część jest w dorzeczu Wisły (zlewnie Gostyni i Pszczynki). Pomimo znaczącego udziału powierzchni przemodelowanych antropogenicznie, wyodrębniono obszary ekologicznie chronione, czego przykładem jest park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” wraz z rezerwatem przyrody „Łężczok” w dolinie Odry poniżej Raciborza. Drugi dużo mniejszy teren prawnie chroniony to rezerwat faunistyczny „Żubrowisko” pod Pszczyną.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka węglowa i koksownie. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonu Łazisk Górnych, Raciborza, Radlina i Knurowa.

Licznik: 388083