Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Poziomy substancji w powietrzu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 18 września 2012 r., poz. 1031) określa poziomy odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Tabela przedstawia zestawienie substancji i kryteriów, które podlegają monitoringowi jakości powietrza.

Poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi, ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji
Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom substancji w powietrzu Jednostka Dopuszczalna częstość przekraczania w roku kalendarzowym a) Termin osiągnięcia
Poziom dopuszczalny
benzen rok kalendarzowy 5b) µg/m3 - 2010
dwutlenek azotu jedna godzina 200b) 18 razy 2010
rok kalendarzowy 40b) - 2010
tlenki azotuc) rok kalendarzowy 30d) - 2003
dwutlenek siarki jedna godzina 350b) 24 razy 2005
24 godziny 125b) 3 razy 2005
rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) 20d) - 2003
ołówe) rok kalendarzowy 0,5b) - 2005
pył zawieszony PM2,5f) rok kalendarzowy 25b), i) - 2015
20b), j) - 2020
pył zawieszony PM10g) 24 godziny 50b) 35 razy 2005
rok kalendarzowy 40b) - 2005
tlenek węgla 8 godzinh) 10 000b), h) 2005
Poziom docelowy
arsenk) rok kalendarzowy 6b) ng/m3 - 2013
benzo(α)pirenk) rok kalendarzowy 1b) - 2013
kadmk) rok kalendarzowy 5b) - 2013
nikielk) rok kalendarzowy 20b) - 2013
ozon osiem godzinh) 120b), h) µg/m3 25 dnil) 2010
okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 18 000d), m), n) µg/m3 · h - 2010
pył zawieszony PM2,5f) rok kalendarzowyh) 25b) µg/m3 - 2010
Poziom celu długoterminowego
ozon osiem godzinh) 120b), h) µg/m3 - 2020
okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 6 000d), m) µg/m3 · h - 2020
Poziom alarmowy
dwutlenek azotu jedna godzina 400o) µg/m3 - -
dwutlenek siarki jedna godzina 500o) - -
ozon jedna godzina 240o) - -
pył zawieszony PM10p) 24 godziny 300 - -
Poziom informowania
ozon osiem godzinh) 180q) µg/m3 - 2020
pył zawieszony PM10p) 24 godziny 200r) - -
Pułap stężenia ekspozycji
pył zawieszony PM2,5p) trzy lata kalendarzowe 20 µg/m3 - 2015

Objaśnienia:
a) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
b) Poziom dopuszczalny/docelowy/celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
c) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
d) Poziom dopuszczalny/docelowy/celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin.
e) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
f) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinna przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
i) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I). Margines tolerancji w µg/m3 - rok: 4µg/m3 - 2010, 3µg/m3 - 2011, 2µg/m3 - 2012, 1µg/m3 – 2013 i 2014
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).
k) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10.
l) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech ostatnich lat dotrzymanie dopuszczalne częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku.
m) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczoną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.
n) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
o) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.
p) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej.
q) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.
r) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.

Licznik: 388077